Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsprogramma’s VWS

We geven hier een overzicht van de programma’s van het ministerie van VWS. Bij elk programma zetten we een link naar de slimme zorgoplossingen die dat programma kunnen helpen ondersteunen. Handig voor beleidsmakers en zorgprofessionals.

VWS-programma’s

1. Nationaal Preventieakkoord

Door gezondere keuzes te maken, worden minder mensen ziek. Zo gaat de kwaliteit van leven omhoog en worden minder zorgkosten gemaakt. Het preventieakkoord richt zich op drie thema’s die leiden tot een groot gezondheidsverlies en een hoge ziektelast veroorzaken: roken, alcohol en overgewicht.
Ga naar het Nationaal Preventieakkoord om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen het thema Gezondheid in de gaten houden.

2. De juiste zorg op de juiste plek

Wat hebben mensen nodig voor hun dagelijks functioneren? Dat is het vertrekpunt. Daarbij begint het met het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg, zoals e-health).  Dit is de essentie van de juiste zorg op de juiste plek. Bovendien moeten zorg en ondersteuning rondom en met de patiënt georganiseerd worden.
Ga naar De juiste zorg op de juiste plek om meer te lezen over deze beweging van, voor en door het veld, dat het ministerie van VWS ondersteunt.
Zorg van Nu ondersteunt dit met zorgoplossingen binnen de thema's Zelf zien, zelf doen, zelf bepalenHuisarts, waarmee kan ik u helpen?Techniek in de Thuiszorg en E-health in het ziekenhuis.

3. Werken in de zorg

Zorgbreed en samen met onderwijsinstellingen wordt het tekort aan mensen in de zorg aangepakt, maar het is net zo belangrijk om te bouwen aan een slimmere werkomgeving, door mensen anders in te zetten en de nieuwste technologieën te gebruiken (e-health).
Ga naar het Actieprogramma Werken in de Zorg om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen de thema's  Prettig werken als zorgverlenerHuisarts, waarmee kan ik u helpen?Techniek in de Thuiszorg; Ondersteuning in de GGZ en  E-health in het ziekenhuis.

4. Jeugd en gezin

De evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat we al flinke stappen hebben gezet én er zijn ook nog zorgen. Bijvoorbeeld over snelle en passende zorg voor ieder kind. Met het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd willen we samen met gemeenten, zorgaanbieders en professionals de zorgpunten aanpakken en de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Zo kunnen ze op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben.
Ga naar het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen het thema De jeugd van Nu.

5. Pact voor de Ouderenzorg

Met het pact voor de ouderenzorg komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.
Ga naar het Pact voor de Ouderenzorg om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen de thema's Het verpleeghuis in verandering en Ondersteuning om langer thuis te wonen.

6. Thuis in het Verpleeghuis

Het programma Thuis in het verpleeghuis geeft aan hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden. Zorg die voldoet aan de criteria van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Er wordt geïnvesteerd in meer tijd en aandacht voor bewoners. Tevens wordt de kwaliteit verhoogd door te leren, te verbeteren en te innoveren. Ga naar het Programma Kwaliteit Verpleeghuis 'Thuis in het verpleeghuis' om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen het thema Het verpleeghuis in verandering.

7. Waardigheid en Trots op locatie

Het programma Waardigheid en Trots op locatie is een onderdeel van het programma Thuis in het verpleeghuis. Dit programma ondersteunt zorgaanbieders en verpleeghuizen om inzichtelijk te maken waar zij staan ten opzichte van het kwaliteitskader verpleegzorg en het realiseren daarvan.
Ga naar Waardigheid en Trots op elke locatie om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen het thema Het verpleeghuis in verandering.

8. Mantelzorg

Mantelzorgers en vrijwilligers staan er niet alleen voor. Het is belangrijk dat we hen dat laten weten. Is er ondersteuning of respijtzorg nodig, dan moet dat eenvoudig en snel geboden worden. Het gebruik van e-health kan mantelzorgers ontlasten.
Ga naar het onderwerp Mantelzorg op Rijksoverheid.nl om hier meer over te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen het thema Zorgen voor een ander.

9. Eenzaamheid

Met het programma Eén tegen eenzaamheid willen we de eenzaamheid bij ouderen in Nederland doorbreken. Met innovatiekracht, kennis en betrokkenheid kunnen we eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken. Om het daarna te doorbreken en duurzaam aan te pakken.
Ga naar het Actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen de thema's Ondersteuning om langer thuis te wonen en Zorgen voor een ander.

10. Leven met een beperking

Met het programma Onbeperkt Meedoen werken we aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen, zoals afgesproken in het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Hoofddoel van het programma is dat mensen met een beperking merkbaar minder drempels gaan tegenkomen die het meedoen in de weg staan.  Toegankelijke zorg en ondersteuning van hoge kwaliteit is voor mensen met een beperking daarbij een eerste randvoorwaarde.
Ga naar het Programma Onbeperkt Meedoen om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen de thema's Meedoen met beperking en Ondersteuning in de GGZ.

11. Aanpak Depressie

In Nederland leven 800.000 mensen met een depressie. Depressie staat hiermee al jaren in de top vijf van aandoeningen met de hoogste ziektelast, ziektekosten en de grootste veroorzaker van arbeidsverzuim. Depressie is daarom een belangrijk probleem voor de volksgezondheid en één van de zes speerpunten van het preventiebeleid van VWS. De overheid zet zich in om depressie te voorkomen en om mensen met een depressie hulp te bieden.
Ga naar de Aanpak Depressie om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen voor de aandoening depressie.

12. Actieplan (Ont)Regel de zorg & Merkbaar minder regeldruk in de ggz

VWS heeft samen met de zorgsector het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ opgesteld. Het doel van het actieplan is dat zorgverleners minder regeldruk ervaren in hun dagelijks werk. Hierdoor hebben zij meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier. Het programma draagt bij aan het oplossen van arbeidsmarktproblematiek en het terugdringen van wachtlijsten. In overleg met alle betrokken partijen is een sectoraal actieplan curatieve ggz, als onderdeel van het zorgbrede Actieplan (Ont)Regel de zorg, vastgesteld, met als doel het merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor de ggz-professionals.
Ga naar het Actieplan (Ont)Regel de Zorg en de website van (Ont)regel de Zorg om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen de thema's Prettig werken als zorgverlener en Techniek in de Thuiszorg.

13. Langer Thuis

Het programma ‘Langer Thuis’ richt zich op de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis wonen. Het uitgangspunt is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften.
Ga naar het Programma Langer Thuis om meer over dit programma te lezen.
Zorg van Nu ondersteunt dit programma met zorgoplossingen binnen het thema Ondersteuning om langer thuis te wonen.

14. Volwaardig Leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.
Lees hier meer over Programma Volwaardig Leven of bezoek de programmawebsite.